ArzaArza

biz hakdabiz hakda

JiuJiang Ingiant Technology Co., Ltd., Jiujiang milli derejeli ykdysady we tehnologiki ösüş zolagynda ýerleşýän R&D, önümçilik, synag, satuw we tehniki goldaw hyzmatlaryny birleşdirýän süýşük halkalary we aýlaw bogunlaryny öndüriji.INGIANT, elektrik energiýasynyň, signalyň, maglumatlaryň, gazyň, suwuklygyň, ýagtylygyň, mikrotolkunyň we awtomatlaşdyryş pudagynyň beýleki ugurlaryny aýlamak üçin dürli tehniki meseleleri çözmegi maksat edinýän dürli media aýlaw birleşdirijilerini öndürýär, müşderilerimize doly aýlaw geçiriji önümler we çözgütler berýäris.

company_intr_ico

Aýratyn önümlerAýratyn önümler

iň soňky habarlariň soňky habarlar

 • Süýüm halkasynyň senagat meýdanlarynda ulanylmagy

  Aýlanýan jisimler bilen aragatnaşyk saklaýan, energiýa we signallary iberýän senagat enjamlary pudagynda elektrik komponenti hökmünde geçiriji aýlaw halkalary giňden ulanyldy.Esasy ýörelge, kontakt aýlanýan bölekler bilen stasionar bölekleriň arasynda elektrik energiýasyny ýa-da elektrik signallaryny geçirmek üçin geçiriji mehaniki bölekleriň süýşmegini ýa-da togalanmagyny ulanmak, ýagny ...

 • Deşik 4 simden 38mm 15A geçiriji süýşmek halkasy

  Deşik süýşüriji halkadan 38mm, 15A süýşmek halkasy, geçiriji süýşmek halkasy Senagat 4.0 amaly geçiriji süýşüriji halka Mehaniki awtomatlaşdyryş pudagynda aýlaw geçiriji bölekleri üpjün ediji hökmünde Ingiant dürli müşderiler üçin ýöriteleşdirilen çözgütleri hödürleýär.Dolandyryş ulgamyndaky awtomatlaşdyryş enjamlarynyň süýşýän halkasy diňe bir elektrik üpjünçiligini däl, eýsem ...

 • Ingiant Milli Goranmak sergisine gatnaşdy

  Recentlyakynda Pekinde 10-njy Hytaý (Pekin) Milli Goranmak Maglumat enjamlary we tehnologiýa sergisi 2021 geçirildi.Hytaýyň milli goranyş maglumatlary, Hytaýyň Milli Goranmak Maglumat enjamlary we tehnologiýa sergisiniň adyny göterýän ýeke-täk sergisi hökmünde bu sergi Hytaýyň harby we hökümet bölümleri tarapyndan berk goldanýan senagat markasydyr.Talap we isleg platfo ...

 • Jiujiang Ingiant Technology Co., Ltd. epidemiýa garşy işleýänlere alada edýär we gynanç bildirýär

  Bir topar adam köçelere we seýilgählere aýlandy, poçta nokatlarynda kartoçkalar goýdy, propaganda ýaýratdy we millionlarça adam üçin epidemiýanyň öňüni almak ýoluna ylgady, bu bolsa ýaşaýjylary has ýyly duýdy.Epidemiýa garşy birinji hatarda işleýänler.30-njy martda öýlän ýoldaş You Manyuan, Jiujiang Ingiant Technol ...

 • Geçiriji süýşmek halkasynyň esasy öndürijilik parametrlerine haýsylara üns bermeli?

  Geçiriji süýşmek halkasy ulgamy energiýa we maglumat geçiriş kanallary bilen üpjün etmek üçin jogapkär bolan awtomatlaşdyryş dolandyryş ulgamynda örän möhüm komponentdir.Şonuň üçin onuň öndürijilik parametrleri we hili, şeýle hem hiline, hiline gözegçilik edýän faktorlar aýratyn möhüm bolýar.Onuň öndürijiligi tutuş ulgamyň durnuklylygy we hatda kadaly işlemegi bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.Aşakda t ... bilen gysgaça tanyşlyk ...

 • Iň oňat süýümli optiki aýlawly halka

  Iň uly süýümli optiki aýlawly halka süýümli optiki aýlawly birleşme bolup, trasmit signaly, HD wideo geçiriş ulgamy, mikrotolkun aragatnaşygy, lukmançylyk enjamlary, datçigiň signalyny ölçemek, radar we wideo gözegçilik ulgamy, mehaniki öndürijiligi gowulandyrmak, ulgamy ýönekeýleşdirmek üçin ulanylyp bilner. işlemek we rotati bolanda süýüme zeper ýetmezlik ...

 • Bilelikdäki elektrik süýşmek halkasy

  RF aýlaw bilelikdäki dizaýny, ýokary tizlikli maglumatlary we analog signallary üznüksiz aýlanýan enjamlarda geçirmek üçin ulanylýan ýokary ýygylykly signal deriniň täsiri we koaksial kabel gurluşynyň simulýasiýasy prinsipini kabul edýär.Süýşmek halkasynyň bu görnüşini bir kanally we köp kanally bölmek mümkin.30-500MHZ-dan ýokary analog signal hem ýokary ýygylykly s ...

 • uglerod çotgasy we metal çotga süýşmek halkasynyň tapawudy

  15 ýyldan gowrak tejribeli ýöriteleşdirilen ýüzük halkasy öndürijisi hökmünde Ingiant, süýşmek halkasynyň tehnologiýa taryhyny gaty gowy bilýär.Bu gün gymmatly müşderilerimize 3 nesil süýşürmek halkasy tehnologiýasy bilen tanyşdyrmak isleýäris.1. Birinji nesil uglerod çotgasynyň süýşýän halkasy, artykmaçlygy we kemçiligi aşakdaky ýaly: Uglerod çotgasynyň süýşmek halkasy Üstünligi: Bahasy e ...